Akt Poświadczenia Dziedziczenia (ADP)

  • odpis skrócony aktu zgonu osoby zmarłej,
  • nr PESEL osoby zmarłej,
  • testamenty spadkodawcy (jeśli zostały sporządzone),
  • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego spadkobierców, tj. akty urodzenia lub akty małżeństwa (kobiety zamężne)
  • dane z dowodów osobistych spadkobierców ( imiona i nazwiska, imiona rodziców, numer PESEL, numer seryjny dowodu osobistego, adres zamieszkania)
  • numery ksiąg wieczystych wszystkich posiadanych przez zmarłego nieruchomości

 

Wróć