Sporządzenie pełnomocnictawa do sprzedaży lub kupna nieruchomości

 

  • dane osobowe mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania)
  • dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania)
  • nr księgi wieczystej
  • informacje o warunkach sprzedaży/kupna
Wróć