Umowa majątkowa małżeńska

  • dane z dowodów osobistych ( imiona i nazwiska, imiona rodziców, numer PESEL, numer seryjny dowodu osobistego, adres zamieszkania)
  • odpis skrócony aktu małżeństwa stron
  • jeżeli przedmiotem umowy ma być konkretna nieruchomość – dokumenty z nią związane (odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów)
Wróć