Umowa sprzedaży lub darowizny lokalu z księgą wieczystą

  • Odpis zwykły z księgi wieczystej,
  • podstawa nabycia (akt notarialny nabycia lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia),
  • jeśli prawo do lokalu zostało nabyte w drodze dziedziczenia (ze spadku) lub zasiedzenia po 11 sierpnia 1983 roku oraz na podstawie darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zapisu i zachowku dokonanych po 1 stycznia 2007 roku – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego (właściwego ze względu na miejsce położenia lokalu) o uregulowaniu zobowiązania z tytułu podatku od spadków i darowizn lub o przedawnieniu zobowiązania z tytułu tego podatku lub stwierdzające, że nabycie zwolnione było z podatku od spadków i darowizn (art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn),
  • jeżeli zapłata całości lub część ceny sprzedaży następuje z kredytu bankowego – nazwa banku, numer i data umowy, rachunek bankowy sprzedających do przelewu, termin płatności kwoty wynikający z umowy kredytowej,
  • cena sprzedaży lokalu, wartość rynkowa lokalu oraz warunki i data jego wydania w posiadanie,
  • zaświadczenie o ilości osób zameldowanych w lokalu lub zaświadczenie o wymeldowaniu,
  • zaświadczenie o braku zadłużenia względem spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej,

 

Wróć