Umowa sprzedaży lub darowizny nieruchomości gruntowej lub jej części (działki)

  • Odpis zwykły z księgi wieczystej,

  • podstawa nabycia (akt notarialny nabycia lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia),

  • dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, numer PESEL, adres zamieszkania, NIP- jeżeli kupujący nabywa lokal na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej),
  • jeśli prawo do lokalu zostało nabyte w drodze dziedziczenia (ze spadku) lub zasiedzenia po 11 sierpnia 1983 roku oraz na podstawie darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zapisu i zachowku dokonanych po 1 stycznia 2007 roku – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego (właściwego ze względu na miejsce położenia lokalu) o uregulowaniu zobowiązania z tytułu podatku od spadków i darowizn lub o przedawnieniu zobowiązania z tytułu tego podatku lub stwierdzające, że nabycie zwolnione było z podatku od spadków i darowizn (art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn),

  • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o jego braku oraz wydanych/braku wydanych decyzjach o warunkach zabudowy lub decyzjach o lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzja o warunkach zabudowy (ostateczne) – Wydział Architektury Urzędu Miasta lub Wydział Architektury Starostwa,

  • wypis z rejestru gruntów zawierający klauzulę „Dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej” – Wydział Geodezji Urzędu Miasta lub Wydział Geodezji Starostwa,

  • wyrys z mapy ewidencyjnej zawierający klauzulę „Dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej”, w przypadku odłączenia działki do nowej (innej) księgi wieczystej – Wydział Geodezji Urzędu Miasta lub Wydział Geodezji Starostwa,

  • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości (jeśli nieruchomość powstała w wyniku podziału) – Wydział Geodezji Urzędu Miasta lub Wydział Geodezji Starostwa,

  • jeżeli zapłata całości lub część ceny sprzedaży następuje z kredytu bankowego – nazwa banku, numer i data umowy, rachunek bankowy Sprzedającego do przelewu, termin płatności kwoty wynikający z umowy kredytowej

  • cena sprzedaży nieruchomości (działki), wartość rynkowa nieruchomości (działki) oraz warunki i data wydania nieruchomości (działki) w posiadanie nabywcy,

Wróć