Umowa sprzedaży lub umowy darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu – do celów zbycia,

 • odpis zwykły z księgi wieczystej, jeżeli została ona założona – Sąd Rejonowy, który prowadzi tę księgę wieczystą, Wydział Ksiąg Wieczystych,

 • podstawa nabycia (akt notarialny nabycia lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia),

 • dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, numer PESEL, adres zamieszkania, NIP- jeżeli kupujący nabywa lokal na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej),

 • jeżeli w akcie notarialnym ma zostać założona księga wieczysta:

  • wypis z rejestru gruntów dla działki lub działek, na których znajduje się budynek – Wydział Geodezji Urzędu Miasta lub Wydział Geodezji Starostwa oraz

  • zaświadczenie ze spółdzielni do celów założenia księgi wieczystej,

 • jeśli prawo do lokalu zostało nabyte w drodze dziedziczenia (ze spadku) lub zasiedzenia po 11 sierpnia 1983 roku oraz na podstawie darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zapisu i zachowku dokonanych po 1 stycznia 2007 roku – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego (właściwego ze względu na miejsce położenia lokalu) o uregulowaniu zobowiązania z tytułu podatku od spadków i darowizn lub o przedawnieniu zobowiązania z tytułu tego podatku lub stwierdzające, że nabycie zwolnione było z podatku od spadków i darowizn (art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn),
 • jeżeli zapłata całości lub część ceny sprzedaży następuje z kredytu bankowego – nazwa banku, numer i data umowy, rachunek bankowy Sprzedającego do przelewu, termin płatności kwoty wynikający z umowy kredytowej

 • cena sprzedaży lokalu, wartość rynkowa lokalu oraz warunki i data jego wydania w posiadanie,

 • zaświadczenie o ilości osób zameldowanych w lokalu lub o wymeldowaniu – Urząd Miasta, Wydział Spraw Obywatelskich

 • zaświadczenie o braku zadłużenia względem spółdzielni mieszkaniowej,

Wróć