Notriusz Tychy

Nazywam się Julita Polak-Skawińska, jestem Notariuszem i prowadzę Kancelarię Notarialną w Tychach. Notariusz (inaczej nazywany rejentem) to zawód zaufania publicznego, wykonuję go zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i z zachowaniem bezstronności, a wszelkie czynności notarialne dokonywane w Kancelarii mają formę dokumentu urzędowego. Wszystkie osoby pracujące w Kancelarii Notarialnej mają stosowną wiedzę na temat zakresu wykonywanych obowiązków, jak i odpowiednie przygotowanie zawodowe. Czynności notarialne dokonuje się w Kancelarii, jednakże mogą być dokonane także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym ich charakter lub inne szczególne okoliczności.

Porady notarialne i czynności prawne

charakterystyka usług notarialnych

Czynności prawne

Sporządzamy umowy notarialne związane z nieruchomościami, z prowadzeniem działalności gospodarczej, dziedziczeniem, także umowy majątkowe, pełnomocnictwa, oświadczenia o poddaniu się egzekucji i inne.

Opłaty

Za wykonywane czynności notarialnej notariusz pobiera wynagrodzenie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o należny podatek VAT.

Dokumenty

Z większością czynności notarialnych wiąże się konieczność przedstawienia i wcześniejszego dostarczenia do Kancelarii odpowiednich dokumentów. Ich szczegółowy zakres zwykle ustalany jest indywidualnie.

kancelaria notarialna tychy

Kancelaria Notarialna Tychy

Notariusz zobowiązany jest do świadczenia szeregu usług związanych m.in. z poświadczeniem dokumentów, dokonywaniem wpisów w księdze wieczystej, sporządzaniem różnego rodzaju umów (np. majątkowych, związanych z dziedziczeniem, obrotem nieruchomościami, działalnością gospodarczą), przygotowywaniem pełnomocnictw. Czynności przeprowadzane przez notariusza są konieczne m.in. przy sprzedaży mieszkania, zakładaniu spółki, podziale lub odrzuceniu spadku.

Rejent może przyjąć także depozyt notarialny – przechować ważne dokumenty, gotówkę, papiery wartościowe, w związku z dokonywanymi czynnościami notarialnymi. Ze szczegółami dotyczącymi rodzaju przeprowadzanych czynności można zapoznać się na niniejszej stronie internetowej lub podczas bezpośredniego kontaktu z Kancelarią.

więcej

Ładuję...